دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۳۷
دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۳۷
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
کانال خبری
کانال خبری
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv