شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۳
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۳
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
تلویزیون
تلویزیون
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv